Doelstelling

Begrijpend luisteren

De hoofddoelstelling van 'Luister & doe mee!' is het stimuleren van het begrijpend luisteren.


Begrijpend luisteren is het actief denken over en het verlenen van betekenis aan auditief aangeboden taal. Kinderen moeten leren een boodschap van een ander te achterhalen en er zo nodig een adequaat gevolg aan geven. Zij kunnen hun vaardigheid in het begrijpend luisteren opbouwen als er een interessant, breed, rijk en vooral begrijpelijk taalaanbod door de omgeving wordt aangereikt.


Omdat luisteren niet losgekoppeld kan worden van taal, biedt 'Luister & doe mee!' een aanbod van speelse werkvormen gericht op een aantal auditieve vaardigheden en taalvaardigheden. Waar geluisterd wordt naar taal, wordt ook taal geuit. De programma's richten zich om die reden dan ook op de receptieve en productieve kant van de taalontwikkeling.


'Luister & doe mee!' stimuleert de eerder genoemde vaardigheden ingebed in de context van een thema, omdat het werken rond een thema zowel het kind als de behandelaar structuur en houvast biedt. Het kind krijgt gaandeweg oog voor verschillende aspecten die met een thema samenhangen, omdat gedurende een geruime periode aan eenzelfde onderwerp wordt gewerkt. Het thema vormt als het ware de rode draad tussen alle activiteiten.


De onderstaande auditieve vaardigheden en taalvaardigheden komen zowel in het Basis- als het Aanvulprogramma ge├»ntegreerd aan bod, maar kunnen eveneens apart van elkaar geoefend worden. De inhoud van iedere vaardigheid wordt kort toegelicht, evenals de wijze waarop de vaardigheid in 'Luister & doe mee!' gestimuleerd wordt.


Auditieve vaardighedenTaalvaardigheden
Auditieve aandachtPassieve en actieve woordenschat
Auditief geheugenZinsbegrip en zinsproductie

Verhaalbegrip en vertelvaardigheidLees meer