Veel gestelde vragen

1. Waarom zijn de programma's ook geschikt voor meertaligen?

Antwoord:

'Luister & doe mee!' is mede geschikt voor meertaligen, omdat luisteren en het tegelijkertijd begrijpen van de Nederlandse taal specifiek een probleem kan zijn voor deze groep kinderen. Beide programma's bieden op verschillende niveaus oefeningen om het begrijpend luisteren te stimuleren, waardoor meertaligen tot een optimale luister- en taalontwikkeling kunnen komen. Een goede luistervaardigheid is immers een voorwaarde voor communiceren in de tweede taal (Appel en Vermeer, 1996).

Meertalige kinderen laten over het algemeen een grote achterstand zien qua woordenschatontwikkeling. Doordat 'Luister & doe mee!' een rijk taalaanbod biedt dat is ingebed in een duidelijke context, visueel is ondersteund en de woorden veelvuldig in verschillende werkvormen herhaald kunnen worden, is het programma geschikt voor deze doelgroep. Verder sluiten de 24 uitgewerkte thema’s aan bij de belevingswereld van het kind en bij de onderwerpen die in verscheidene taalmethodes op scholen gebruikt worden. 

 

2. Kan iemand zonder Logopedie-, RT- en/of Lerarenopleiding dit programma verantwoord gebruiken?

Antwoord:

Interactief kunnen voorlezen en woorden, opdrachten en/of vragen kunnen vereenvoudigen zijn vaardigheden die minimaal beheerst dienen te worden door de volwassene die 'Luister & doe mee!' gebruikt. Voor het toepassen van dergelijke vaardigheden is in de regel een gedegen achtergrond noodzakelijk en werkervaring met kinderen wenselijk.  

 

3. Zijn de uitgevoerde mondelinge opdrachten met de ronde woordkaartjes door de kinderen zelf te controleren?

Antwoord: 

Nee, want Fase 2 (de interactieve voorleesfase) kan het kind/ kunnen de kinderen niet zelfstandig doen. Er is een therapeut of leerkracht nodig om daar waar nodig de Mondelinge opdrachten en/of Verwerkingsvragen te vereenvoudigen zodat het kind direct aangezet wordt tot kritisch denken en een succes- / leerervaring kan opdoen.

Andere werkvormen (o.a. de Werkbladen) uit Fase 1 en 3 lenen zich wel voor zelfstandig werken in de klas of als huiswerkopdracht. Hierbij speelt zelfcontrole echter geen rol. Zodra het Werkblad (b.v. een Ervaringstekening) is voltooid, adviseren wij wel om het resultaat met het kind te bespreken.  


4. Hoe zijn jullie op dit vernieuwende idee gekomen?

Antwoord:

Naar aanleiding van een creatieve opdracht voor het vak Taalkunde van de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht is het basisidee van ‘Luister & doe mee!’ ontstaan en uitgewerkt. In de praktijk bleek behoefte te zijn aan een dergelijk vernieuwend luisterprogramma en door het enthousiasme van kinderen die met de eerste uitwerking van het basisconcept behandeld werden, zijn wij aangemoedigd om dit idee nader uit te werken en te professionaliseren.  

 

5. Zijn er Evidence Based Practice gegevens over het programma?

Antwoord:

Wij hebben ervoor gekozen om het programma te verantwoorden op basis van gedegen theorieën, literatuur en artikelen en dit te combineren met de ervaringen die we in de praktijk hebben opgedaan. 'Luister & doe mee!' is een stimulerend behandelprogramma, dat ons inziens door de diversiteit aan werkvormen en de gestructureerde en thematische manier van werken uitstekend als basis kan dienen waarbij, afhankelijk van je doelen, eventueel aanvullende (les)materialen kunnen worden gezocht.  


6. Vergt het veel (lees)tijd om met het programma te kunnen gaan werken?

Antwoord:

'Luister & doe mee!' heeft een overzichtelijk ingedeelde handleiding en werkboek, die in het Basisprogramma tot één geheel zijn samengebundeld. In het Aanvulprogramma is enkel een werkboek opgenomen. Het werkboek bestrijkt het merendeel van het aantal pagina’s. Dit praktische deel is onderverdeeld in drie verschillende fasen, te weten de ‘voorbereidende fase’, de ‘interactieve voorlees fase’ en de ‘afrondende fase’.

De gebruiker kan zich eenvoudig per fase verdiepen in de verschillende werkvormen die geboden worden. Bij iedere werkvorm is beschreven welk doel het dient, waardoor het gebruikersgemak en de snelheid waarmee een geschikte oefening kan worden uitgezocht toeneemt. In de bijlagen zijn tal van werk- en kopieerbladen opgenomen die ingezet kunnen worden bij het werken met 'Luister & doe mee!'.

De eenvoud om het programma te begrijpen, klaar te zetten, te gebruiken en weer op te ruimen zijn aspecten die hoog in het vaandel hebben gestaan bij het ontwikkelen van het programma. Door werkgerelateerde omstandigheden en/of persoonlijke behoeften kan deelname aan een workshop echter prettig zijn.

  

7. Welke aanvullende diensten worden er door LUISTER & DOE MEE geboden?

Antwoord:

Op aanvraag kunnen er Workshops en Presentaties worden verzorgd al dan niet gecombineerd met een informatiestand. Onder Aanvullende diensten kunt u hier meer over lezen en leuke foto's zien. 

  

8. Wij zijn geïnteresseerd in een toelichting op dit programma. Is dat mogelijk? 

Antwoord:

De mogelijkheid bestaat om één van de ontwikkelaars van 'Luister & doe mee!' uit te nodigen voor een Workshop of Presentatie. Hiervoor kunt u het  Inschrijfformulier gebruiken.

  

9. In welke catalogus kan ik 'Luister & doe mee!' vinden? 

Antwoord:

Het programma is door één van de ontwikkelaars, Lisette de Bruijn, uitgegeven.

Op de website is uitgebreid te lezen wat deze interactieve luisterprogramma's behelzen.

Door Orthotheken  aan te klikken, kunt u lezen bij welke Schoolbegeleidingsdiensten en andere organisaties met een orthotheek 'Luister & doe mee!' is in te zien.

Het programma is direct via de website te bestellen.